Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN WENTZEL BV, RHEINZINK NEDERLAND

d.d. 5 januari 2009 van de Technische Groothandelsfederatie TGF

Algemeen
1.1.  Waar hierna van "VERKOPER" wordt gesproken, wordt hieronder verstaan het lid van de Technische Groothandelsfederatie TGF als aanbieder, verkoper, (onder)aannemer, uitvoerder of in welke hoedanigheid ook. Waar hierna van "KOPER" wordt gesproken,wordt hieronder verstaan de aspirant-koper, aspirant-opdracht­ge­ver en in het alge­meen de weder­par­tij van ver­koper.

1.2. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toe­pas­sing op alle overeenkomsten van verkoper, waarbij verkoper zich verbindt zaken en/of dien­sten te leve­ren. Tussen verkoper en koper staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van koper zijn niet van toepassing en worden door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door verkoper worden aanvaard.

1.3. Handelstermen, ge­bruikt in offertes, or­derbe­ves­ti­gingen of an­ders­zins, dienen te worden uitge­legd over­eenkomstig de Interna­tionale Regelen voor de Uitleg van Handels­termen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (Inco­terms 2000) zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de over­een­komst.

Overeenkomst

2.1.  Offertes, prijscouranten en overige medede­lin­gen van verkoper zijn vrijblijvend. Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van verkoper binden verkoper niet dan nadat en voor zover zij door hen uitdrukkelijk zijn bevestigd.

2.2.  Bij verschil tussen de bestel­ling van koper en de be­ves­ti­ging van verkoper is uitslui­tend verkopers bevesti­ging verbindend.

2.3. Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de over­eenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk zijn over­eengeko­men.

2.4. Verkoper is bevoegd, indien naar zijn rede­lijk oor­deel de finan­ciële toe­stand van ko­per daartoe aanlei­ding geeft, vooruit­beta­ling of zeker­heid­stelling te verlan­gen en in afwachting daar­van de gehele of ge­deelte­lijke uitvoe­ring van de over­een­komst op te schorten.

2.5. Indien tengevolge van een toestand van overmacht nako­ming van de leveringsver­plichting van verko­per redelij­ker­wijs niet van verko­per kan worden verlangd, is deze gerech­tigd de levering op te schorten. Onder overmacht van verkoper is begrepen iedere tekortkoming die zijn oorzaak vindt in omstandigheden die buiten de macht van verkoper liggen zoals maar daartoe niet beperkt : 

       a. bedrijfsstoornis of bedrijfson­der­breking van elke aard, en on­ver­schillig op welke wijze ont­staan;

       b.  vertraagde of te late leve­ring door de leveranciers van verkoper of een van dezen of door derde(n);

       c. vervoersmoeilijkheden of vervoersbe­lemmeringen van elke aard, waar­door het vervoer naar het  bedrijf van verkoper of van verko­pers bedrijf naar koper wordt bemoei­lijkt of be­lem­merd;

       d.  import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook.

2.6. De zaken worden verkocht en geleverd met inachtne­ming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoe­veelheden en gewich­ten, tenzij uitdrukke­lijk anders over­eengekomen.

2.7. Voor fouten in afbeeldingen, maten, gewichten, kwaliteiten en/of prijs(cou­ranten) van welke aard dan ook is verkoper niet aansprakelijk.

2.8. Annulering door koper van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van verkoper. Indien verkoper akkoord gaat met de annulering, is koper aan verkoper een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% van hetgeen koper bij uitvoering van de overeenkomst aan verkoper zou moeten hebben voldoen, onverminderd het recht van verkoper op volledige vergoeding van kosten en schade.     

Levertijd

3.1. De overeengekomen levertijden zijn steeds benaderend en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

3.2. Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is verkoper gerechtigd tot deelleveringen en tot een redelijke naleveringstermijn

 

3.3. Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij koper opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper bewijst en behoudens het bepaalde in art. 8.2.

Klachten en Aansprakelijkheid

4.1.  Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controle­ren op even­tuele afwij­kin­gen van het overeengekomene. Eventu­ele klachten moeten schrif­telijk bij verko­per worden ingediend binnen tien werkda­gen na leve­ringsda­tum. Na het verstrijken van vorenbedoel­de ter­mijn geldt het gele­verde als onherroepe­lijk en onvoorwaar­delijk door koper aan­vaard. De koper dient de gebrek­kige zaken ter be­schikking van verkoper te hou­den. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van koper ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Niet zichtbare gebreken dient koper binnen tien werkdagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen één jaar na de levering schriftelijk in te dienen. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdi­ge klachtmel­ding aanhangig te zijn ge­maakt.

4.2. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door verkoper te leve­ren zaken moe­ten uit­druk­kelijk zijn overeen­geko­men. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking worden niet geacht een tekortkoming te zijn en vormen geen grond voor ontbinding of schadevergoeding.

 

4.3. a) Behoudens het hierna onder b. bepaalde is resp. zijn verkoper, noch medewer­ker(s) van verkoper, noch door verkoper ingeschakelde derden, ooit, uit welke hoofde dan ook, aansprake­lijk voor enige schade aan de koper of enige derde met be­trek­king tot enige leveringsverplich­ting, het afleveren van zaken, de gele­verde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaam­heden of adviezen waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of herleveringsverplichting. Evenmin komen voor vergoeding in aanmerking transportkosten, reis - en verblijfkosten, kosten van (de)montage en/of (her)installatie, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie zelfs indien verkoper in kennis gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schadevormen, tenzij koper opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper bewijst, in welk geval de verkoper echter nooit tot meer gehouden zal zijn dan vergoeding van de directe schade van koper.

       b) De aansprakelijkheid van verkoper in geval van een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot herlevering dan wel tot vergoeding van het op de opdracht betrekking hebbende factuurbedrag, zulks ter keuze van verkoper.

4.4. In geen geval is er sprake van een tekortkoming van verkoper, indien:

          a. en zolang de koper jegens verkoper in verzuim is ;

          b.  de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld,dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld;

          c. de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden.

4.5. De door verkoper geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsnormen. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 2 garandeert verkoper echter niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.

 4.6.Indien deze overeenkomst zaken betreft die verkoper van derden betrekt of betrokken heeft, is verkopers verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor verkopers leverancier of door verkoper ingeschakelde derde(n) jegens verkoper verantwoordelijk en/of aansprakelijk is.

4.7. Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen. Voorts vrijwaart koper de verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door de verkoper verstrekte informatie. De vrijwaring in dit artikel geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper.

Vervoer

5.1.  Indien de zaken,ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter afname voor koper gereed staan en verkoper zulks aan koper heeft medegedeeld, is koper tot afname terstond verplicht. Niet nako­ming van deze verplichting geeft ver­koper het recht hetzij de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan koper te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zoals bepaald in art. 8

5.2.  De koper is op de overeengekomen plaats van levering verplicht tot de snelst mogelijke lossing, welke geschiedt voor rekening en risico van koper. Bij niet nakoming van deze verplichting is het onder art. 5.1. bepaalde van overeenkomstige toepassing.

5.3.  Het vervoermiddel is ter keuze van verko­per, zonder dat de ge­maakte keuze af­braak doet aan het bepaalde onder art. 2.5.

5.4. Levering is af fabriek, “ex Works”(Incoterms 2000) tenzij uitdrukkelijk anders is overeengeko­men.

Prijs en Betaling

6.1.  De door verkoper opgegeven prijzen zijn ongeacht of deze mondeling, schriftelijk bij speciale offerte of anderszins zijn gedaan, gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works” (Incoterms 2000). Indien na de datum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

6.2. Elke betaling moet geschieden binnen dertig dagen na leve­ring, netto contant en zonder dat koper recht heeft op enige niet uitdruk­kelijk overeen­geko­men korting of verrekening. Afwijkende betalings­regelin­gen dienen schriftelijk te zijn overeen­geko­men. Het recht van koper om zijn eventuele vorderingen op verkoper te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3. De in lid 2 van dit artikel bepaalde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij overschrijding daarvan is koper direct in verzuim, derhalve zonder dat een ingebrekestelling nodig is. In het geval dat verkoper van oordeel is dat koper in een slechte financiële situatie verkeert dan wel dat het faillissement of surséance van betaling van koper is aangevraagd dan wel uitgesproken, is koper direct in verzuim en zijn alle vorderingen op koper onmiddellijk opeisbaar.

6.4. Vanaf het moment van verzuim zoals bepaald in lid 3 van dit artikel is koper de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien verkoper in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van Euro 150 bedragen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

6.5. Verkoper is gerechtigd om - ongeacht afwijkende voorschriften of betalin­gen - alle betalingen in een door verkoper te kiezen volgor­de te doen strekken in min­dering op hetgeen koper uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan verko­per verschul­digd is.

6.6. Verkoper is gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens verkoper.

Eigendomsvoorbehoud

7.1. Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van verkoper tot aan het moment waarop koper aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij verkoper zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken. Tot dat tijdstip is koper gehouden de door verkoper geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als verkopers eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden alsmede niet tot be- of verwerking van de zaken over te gaan.

7.2.  Indien koper enige verplichting uit hoofde van lid 1  van dit artikel jegens verkoper niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat koper voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten hiervan zullen ten laste van koper worden gebracht.

7.3.  Koper is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.

7.4.  Verkoper verschaft aan koper op het moment dat koper aan al zijn verplichtingen jegens verkoper zoals vermeld in lid 1 van dit artikel heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van verkoper, ten behoeve van andere aanspraken die verkoper op koper heeft. Koper zal op eerste verzoek aan verkoper zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Ontbinding

8.1. Verkoper is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, per aangetekende brief te ontbinden, indien:

       a.  koper weigert op eerste verzoek in de omstandigheden bedoeld als in artikel 2 lid 4. vooruit te betalen of afdoende zekerheid te stellen;

       b.  koper surséance van betaling aanvraagt, koper eigen aangifte faillissement doet of indien een derde een verzoek doet tot faillietverklaring van koper dan wel koper wordt ontbonden;

       c.  koper komt te overlijden;

       d.  koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens de verkoper en, ondanks een verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen 7 dagen na een dergelijk verzoek de tekortkoming te herstellen.

8.2. Voorts kunnen eerst nadat de overmacht aan de zijde van de verkoper als bedoeld in artikel 2 lid 5 meer dan zes (6) maanden heeft geduurd, zowel de koper of verkoper de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Geschillen

9.1. Voor alle overeenkomsten van verkoper geldt het Nederlandse recht. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) zijn niet van toepassing evenmin als enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

9.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rech­ter binnen wiens rechtsge­bied de vestigings­plaats van verkoper is gelegen tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.

9.3. Voor zover deze Algemene verkoop- en leveringsvoor­waar­den ook zijn opge­maakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de op 5 januari 2009 gedeponeerde Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de Technische Groothandelsfederatie bij de Kamer van Koophandel Haaglanden. 

Een exemplaar van deze voorwaarden kan gedownload worden van de TGF website : www.tgf.nl. en/of wordt U zonder kosten op aanvraag toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden en andersluidende technische normen afgewezen.

 

RHEINZINK worldwide

Voor vragen en advies kunt u direct contact met ons opnemen:

 
T: 020-4352000